هنرستان

نرم افزار مدیریت کلاسهای آموزشگاه


ردیف کد نام نام خانوادگی حاضر تاریخ
1 1 مجتبی ملایی ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
2 2 رحمان محسن بیگی ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
3 3 میثم اکبری ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
4 4 uuuuuu giyguy ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
5 5 محمد رضا مومنی ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
6 6 کیان مومنی ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
7 7 محمد جواد جمالیزاده ۱۴۰۱/۰۹/۱۸